Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Fio dluhopisy > Dokumenty
×

Vztahy s investory

Níže najdete důležité dokumenty a informace týkající se dluhopisů Fio banky.

Informace a dokumenty uvedené v této části webových stránek nejsou určeny a nepředstavují nabídku nebo zprostředkování nabídky dluhopisů Fio banky osobám, které nejsou rezidenty a občany České republiky, a nemají být rozšiřovány ani uveřejněny mimo území České republiky.

Přístup k informacím a dokumentům uvedeným v této části webových stránek může být v některých státech zakázán. Fio banka, a.s. nepřebírá odpovědnost za jakékoliv porušení příslušných právních předpisů ze strany jakékoliv osoby, která se pokusí v rozporu s příslušnými právními předpisy jakéhokoli státu získat přístup k informacím a dokumentům uvedeným v této části webových stránek.  
Prospekt a emisní podmínky

Základní prospekt ze dne 19. 9. 2022

Základní prospekt ze dne 24. 11. 2021

Konečné podmínky pro emisi dluhopisů FIO BANKA 5,00/27 ze dne 1.12.2021

Oznámení a informace

Produktový list pro emisi dluhopisů FIO BANKA 5,00/27

Oznámení o stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL)

Obecné předběžné svolení ČNB k provádění zpětných odkupů dluhopisů FIO BANKA 5,00/27

 

Informace o objemu vydaných dluhopisů Fio banky

Dne 14. 12. 2021 byla vydána emise FIO BANKA 5,00/27, ISIN CZ0003706772 v objemu 600.000.000 Kč (1. tranše). Emise byla přijata k obchodování na mnohostranném obchodním systému RM-SYSTÉM.

Výroční zprávy

Hospodářské výsledkyDůležité kontakty:

Telefon: +420 224 342 020
E-mail: investori@fio.cz


Upozornění pro investory

Investování do dluhopisů je rizikové. Není zaručena návratnost původně investované částky. Dluhopisy jsou investičními nástroji, tedy oproti pohledávkám z peněžních vkladů u banky není investice do dluhopisů kryta Fondem pojištění vkladů. S investováním do dluhopisů Fio banky je obecně spojena řada rizik, která jsou podrobněji popsána v základním prospektu dluhopisového programu (oddíl B. Rizikové faktory) a v dokumentu Informace a upozornění na vybraná specifická rizika související s investováním do Fio dluhopisů. Zájemci o koupi dluhopisů jednotlivých emisí, které byly v rámci dluhopisového programu vydány, si musí sami podle svých poměrů posoudit vhodnost takové investice a svá investiční rozhodnutí by měli činit na základě zvážení informací uvedených nejen v základním prospektu dluhopisového programu a jeho případných dodatcích (včetně informací zahrnutých do základního prospektu odkazem), nýbrž i v konečných podmínkách vztahujících se k příslušné emisi dluhopisů obsahujících doplněk dluhopisového programu a podmínky nabídky, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Konečné podmínky jednotlivých emisí dluhopisů musí být vykládány ve spojení se základním prospektem a jeho případnými dodatky – jen tak lze získat úplné údaje vztahující se ke konkrétní emisi. Zájemci o koupi dluhopisů by se rovněž měli seznámit s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice. Případné zdanění výnosů z dluhopisů závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Pozitivní a negativní cílové trhy

Pokud chcete prostřednictvím Fio banky investovat do dluhopisů Fio banky, potřebujeme znát a pečlivě vyhodnotit Váš investiční profil. Každý potenciální investor, který je klientem Fio banky a hodlá investovat do jakýchkoli dluhopisů Fio banky, je před učiněním investice povinen vyplnit investiční dotazník, na jehož základě bude ze strany Fio banky ve vztahu ke každé konkrétní emisi dluhopisů Fio banky určeno, zda investiční profil investora spadá do pozitivního či negativního cílového trhu. Klientům v negativním cílovém trhu konkrétních dluhopisů nemusí být umožněno prostřednictvím Fio banky takové dluhopisy nakoupit. Kategorizace klienta z hlediska cílového trhu jednotlivých emisí dluhopisů je určena zejména (nikoli však výlučně) na základě následujících kritérií:

 • typ zákazníků, jimž je produkt určen
 • znalosti a zkušenosti v oblasti investic
 • finanční situace se zaměřením na schopnost nést ztráty
 • riziková tolerance a slučitelnost poměru rizika a výnosů produktu s cílovým trhem
 • cíle a potřeby zákazníků

V pozitivním cílovém trhu jsou ve vztahu k dluhopisům FIO BANKA 5,00/27 (BDAFIOBS), ISIN CZ0003706772, zařazeny kategorie neprofesionálních investorů hodnocené jako:

 • Vyvážený: Do této kategorie je typicky zařazován investor se znalostmi ohledně fungování finančního trhu i ohledně fungování dluhopisů a jejich typických rizik, který již má předchozí zkušenosti s obchodováním s dluhopisy (či jinými jednoduchými IN) a/nebo zkušenosti s obchodováním se složitými IN (strukturované IN, deriváty). Investor zařazený do této kategorie nepotřebuje investované prostředky k zajišťování základních životních potřeb, je ochoten akceptovat riziko ztráty v hodnotě celé investice či dokonce ztrátu přesahující hodnotu investice. Typický investor v této kategorii investuje střednědobě až dlouhodobě a očekává výnosy alespoň nad úrovní bankovních vkladů či vyšší. Pro klienty zařazené v této kategorii jsou vhodné dluhopisy emitované Fio bankou s rizikovostí maximálně 3.
 • Dynamický: Do této kategorie je typicky zařazován investor s rozsáhlými znalostmi ohledně fungování finančního trhu i ohledně fungování dluhopisů a jejich typických rizik, který již má rozsáhlé zkušenosti s obchodováním s dluhopisy (či jinými jednoduchými IN) a/nebo rozsáhlé zkušenosti s obchodováním se složitými IN (strukturované IN, deriváty). Investor zařazený do této kategorie nepotřebuje investované prostředky k zajišťování základních životních potřeb, je ochoten akceptovat riziko ztráty v hodnotě celé investice či dokonce ztrátu přesahující hodnotu investice. Typický investor v této kategorii investuje střednědobě či dlouhodobě, a očekává výnosy alespoň nad úroveň inflace (tj. reálný růst hodnoty investice) či nadprůměrné výnosy (tj. výnosy přesahující obvyklý průměr pro daný typ IN). Pro klienty zařazené v této kategorii jsou vhodné dluhopisy emitované Fio bankou s rizikovostí maximálně 4.
 • V pozitivním cílovém trhu jsou automaticky zařazeni profesionální zákazníci a způsobilé protistrany dle ZPKT.

Do negativního cílového trhu ve vztahu k výše specifikovaným dluhopisům byly zařazeny kategorie neprofesionálních investorů hodnocené jako:

 • Konzervativní: Do této kategorie je typicky zařazován investor se základními znalostmi ohledně fungování finančního trhu a ohledně fungování dluhopisů, který již má zkušenosti menšího rozsahu s obchodováním s dluhopisy (či jinými jednoduchými IN). Investor zařazený do této kategorie nepotřebuje investované prostředky k zajišťování základních životních potřeb, je ochoten akceptovat riziko ztráty v hodnotě celé investice. Typický investor v této kategorii investuje střednědobě až dlouhodobě a očekává výnosy alespoň nad úrovní bankovních vkladů. Do této kategorie rovněž může být zařazen investor, který nemá zkušenosti týkající se obchodování s dluhopisy nebo jinými jednoduchými investičními nástroji, ale jeho nezkušenost je vyvážena rozsáhlými znalosti dluhopisů i finančních trhů. Pro klienty zařazené v této kategorii jsou vhodné dluhopisy emitované Fio bankou s rizikovostí maximálně 2.
 • Velmi konzervativní: Do této kategorie je typicky zařazován investor se základními znalostmi ohledně fungování finančního trhu. Investor zařazený do této kategorie nepotřebuje investované prostředky k zajišťování základních životních potřeb, je ochoten akceptovat riziko ztráty v hodnotě celé investice. Typický investor v této kategorii investuje střednědobě až dlouhodobě a očekává výnosy alespoň na úrovni bankovních vkladů. Do této kategorie rovněž může být zařazen investor, který nemá dostatečné znalosti týkající se fungování finančního trhu, ale má znalosti týkající se rizik dluhopisů, nebo investor, který nemá zkušenosti týkající se alespoň jednoduchých investičních nástrojů, ale jeho nezkušenost je vyvážena dostatečnými znalostmi finančních trhů a dluhopisů. Pro klienty zařazené v této kategorii jsou vhodné dluhopisy emitované Fio bankou s rizikovostí maximálně 1.
 • Nevhodný: Do této kategorie je automaticky vždy zařazen investor, který svoji investici financuje z půjčených peněžních prostředků (s výjimkou cizích zdrojů poskytnutých ze strany obchodníka), investor, který investované prostředky potřebuje pro zajišťování základních životních výdajů, investor, který nemá žádné zkušenosti s obchodováním s dluhopisy a zároveň nemá ani základní znalosti finančních trhů, investor, který nerozumí mechanismům a rizikům dluhopisů, dále také investor.

Do této kategorie rovněž může být za určitých okolností zařazen investor, který nemá dostatečné znalosti týkající se fungování finančního trhu, nebo nemá zkušenosti týkající se alespoň jednoduchých investičních nástrojů.

Více informací o dluhopisech Fio banky naleznete v základním prospektu, který byl schválen Českou národní bankou, a v dokumentu Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klientů a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji. Vezměte prosím na vědomí, že informace obsažené v základním prospektu a konečných podmínkách příslušné emise dluhopisů mohou být určeny pro a/nebo cíleny na osoby, které jsou rezidenty v konkrétních zemích (uvedených v základním prospektu a/nebo konečných podmínkách příslušné emise) a nejsou určeny k použití, rozšiřování a propagaci, a neměla by se na tyto informace spoléhat žádná osoba mimo tyto země a/nebo osoba, které není určena nabídka obsažená v základním prospektu. Než budete pracovat s informacemi obsaženými v základním prospektu a konečných podmínkách příslušné emise, musíte se v základním prospektu a konečných podmínkách ujistit, zda jste nebo nejste v okruhu zamýšlených adresátů a informací v nich obsažených.

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Nařízení o prospektu) a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky a/nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Schválení základního prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení či schválení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Investor by měl vždy vhodnost a výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,5677625,93124
USD22,5638723,81614
GBP29,1569130,77509
CHF25,3943226,80368
PLN5,732046,05016

Kompletní informace zde