Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Zprávy z burzy > Pozvánka na VH Českých radiokomunikací

Pozvánka na VH Českých radiokomunikací

12.3.2003 19:21, BAACRADI

Pozvánka na VH Českých radiokomunikací

Představenstvo akciové společnosti
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
Sídlo: U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2376

svolává

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 16. dubna 2003 v 10.00 hodin v hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002.
4. Zpráva dozorčí rady akciové společnosti za rok 2002 včetně výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2002.
5. Řádná účetní závěrka za rok 2002, rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém za rok 2002.
6. Odvolání členů představenstva společnosti.
7. Volba členů představenstva společnosti.
8. Změna čl. 3 - 'Předmět podnikání' Stanov společnosti.
9. Ukončení.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených se zaknihovanými akciemi na majitele je 9. 4. 2003. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má osoba uvedená k rozhodnému dni ve výpisu z registru emitenta v SCP nebo její zástupce.
Zápis do listiny přítomných:
Zápis do listiny přítomných (dále jen 'registrace') bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionáři prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její zástupce platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku, popř. jeho úředně ověřenou kopii nebo jiný platný doklad prokazující existenci právnické osoby a způsob jejího jednání. Není-li zástupce členem statutárního orgánu akcionáře, odevzdá také plnou moc s úředně ověřeným podpisem člena(ů) statutárního orgánu.
Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 100,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Řádná účetní závěrka za rok 2002 je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti U Nákladového nádraží 3144, Praha 3, v útvaru financí, a to v pracovních dnech od 13.00 do 15.30 hodin
K bodu 8 Pořadu jednání valné hromady společnosti (Změna čl. 3 - 'Předmět podnikání' Stanov společnosti):
Předmět podnikání společnosti je upraven v souladu se zákonem č. 151/2001 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Návrh změny čl. 3 Stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3, v útvaru financí, v pracovních dnech od 13.00 do 15.30 hodin, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne předcházejícího konání valné hromady a v den konání valné hromady též v informačním středisku v místě konání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí pořízení kopie návrhu čl. 3 Stanov společnosti. Zájemci se mohou obracet na útvar financí, telefon 267005265, kde si ji mohou osobně vyzvednout nebo požádat o zaslání na dobírku. V případě zasílání do ciziny se kopie čl. 3 Stanov společnosti doručí až po uhrazení všech nákladů s tím spojených. Na uvedenou adresu lze i doručovat návrhy a doplňky ke změně čl. 3 Stanov společnosti s tím, že takový návrh nebo doplněk musí být, v souladu s § 180 odst. 5 obchodního zákoníku, doručen společnosti nejpozději 5 pracovních dní před konáním řádné valné hromady, tedy do 10.00 hodin dne 9. 4. 2003.

Představenstvo společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.
Torben V. Holm v. r. Peter Kadas v. r.
předseda představenstva místopředseda představenstva
Zdroj OV 10/2003


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR23,7105525,02645
USD21,9946623,21534
GBP27,6200629,15294
CHF25,0649626,45604
PLN5,474775,77863

Kompletní informace zde